Organizacijska shema

USTANOVITELJ

Javni varstveni zavod VRTEC IVANČNA GORICA, ki ga je ustanovila Občina Ivančna Gorica 01. 01. 1997, sestavlja sedem enot -vrtcev, ki poslujejo v desetih različnih hišah. Vrtci se nahajajo na področju občine Ivančna Gorica (povezava: http://www.ivancna-gorica.si )

SVET VRTCA

V skladu z zakonom o zavodih je najvišji organ Svet vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Ana Jerina, Uroš Dežman, Anja Lekan) trije predstavniki staršev (Gregor Medved, Klavdija Blaj Duraković, Andraž Blatnik) ter pet predstavnikov delavcev vrtca (Teja Kuhelj, Tadeja Babič, Tina Avbar, Maja Strmole, Irena Bregar). 

Predsednica Sveta vrtca je Teja Kuhelj.

Svet vrtca je bil konstituiran 20. 05. 2021.

SVET STARŠEV

Pomembno vlogo ima tudi Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka dnevnega programa našega zavoda (skupaj 44 staršev). 

Predsednica sveta staršev je Maruša Dolenc .

RAVNATELJICA

Delo v vrtcu vodi ravnateljica Branka Kovaček ( branka.kovacek@guest.arnes.si) , ki je hkrati tudi pedagoška vodja (tel. 01/ 7887 -160 ali 031 369 511).

Pri delu ravnateljice pomagajo njene pomočnice,  Branka Kastelic, Suzana Kocmur (tel. 01/ 7887 167) in Branka Zavržen..


KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK

deluje v primeru, kadar je kandidatov za vpis v vrtec več, kot je na razpolago prostih mest. Komisijo sestavljajo: predstavnik ustanovitelja, predstavnik delavcev vrtca, predstavnik  ZD Ivančna Gorica in predstavnik Sveta staršev. Predsednik Komisije za sprejem otrok v vrtec je g. Denis Malnar.

STROKOVNA SKUPINA za otroke s posebnimi potrebami

deluje za otroke s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke vrtca. Njena naloga je priprava in spremljanje izvajanja individualiziranega programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami. Strokovno skupino sestavljajo spec. in rehabilitacijska pedagoginja, vzgojiteljica, ki vodi oddelek v katerega je integriran otrok s posebnimi potrebami in starši otroka.

SPLOŠNE SLUŽBE

Skupne naloge za vse vrtce opravljajo:

* računovodja Mojca Zupančič – tel: 01/ 7887 – 163.
* tajnik VIZ (obračun oskrbnin)  Jožica Hribar – tel: 01/ 7887 – 162.

Vodji zdravstveno higienskega režima in organizatorica prehrane sta Rebeka Beribak – tel. 01/ 7887 168 in Željka Fendre.

Svetovalna delavka je socialna pedagoginja Nives Maver – tel. 01/ 7887 172.

Za otroke s posebnimi potrebami oziroma za dodatno strokovno pomoč sta na voljo inkluzijska pedagoginja Sabina Sterle ( 031 345 025) in  logopedinja Vlatka Topolnjak (030 480 060).

Poslovalni čas uprave zavoda je od 6.30 do 15.30 ure dnevno.

V posameznih enotah opravljajo svoje delo še kuharice, pomočnice kuharic, perice in čistilke.

ODDELKI VRTCA IN STROKOVNI DELAVCI

V letošnjem letu organiziramo 38 oddelkov dnevnega programa predšolske vzgoje.

V vsakem oddelku delata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki sta sočasno prisotni v oddelku 4 ure (oddelki drugega starostnega obdobja) oziroma 6 ur (oddelki prvega starostnega obdobja).

V letošnjem letu  izvajamo naše programe za 797 otrok, za katere skrbi skupno 148 zaposlenih.

Dostopnost