O vrtcu

OSNOVNI PODATKI O VRTCU IVANČNA GORICA

Ustanovitelj vrtca:  Občina Ivančna Gorica:

Naziv: VVZ Vrtec Ivančna Gorica

Matična številka:  1125559

Identifikacijska številka za DDV: SI 94144583

Številka proračunskega uporabnika:  63517

TRR:  SI56 0110 0600 8336  397

Telefon- tajništvo: 01/ 7887 162

Telefax: 01/ 7887 165

E-pošta:   vrtec@vrtec-igorica.si

Spletna stran: https://vrtec-igorica.si

Odgovorna oseba: ravnateljica  Branka Kovaček, dipl.vzg.

Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica je bil ustanovljen na podlagi Zakona o zavodih, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v skladu z Zakonom o vrtcih in Odlokom o ustanovitvi javnega VVZ Vrtec Ivančna Gorica, Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, dne 20. 12. 1996, z dodanimi oddelki 09.10.1998, z novim odlokom o ustanovitvi javnega VVZ Vrtec Ivančna Gorica z dne 15.09.2008 (Ur.l.RS, št. 63 /2008) s spremembami o sestavi Sveta vrtca 20.11.2009, z aneksom o ustanovitvi enote vrtca na Krki 29.06.2011 in s spremembo naslova matičnega vrtca 6. 2. 2013, z namenom zadovoljevanja potreb po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju celotne Občine Ivančna Gorica.

Dne  06. 07. 2015  je bil sprejet čistopis vseh sprememb Odloka o ustanovitvi javnega VVZ vrtec Ivančna Gorica.

Vrtec, s sedežem na cesti II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica je pričel s poslovanjem dne 01.01.1997 v 11 oddelkih vrtca na lokacijah Ivančna Gorica (3 oddelki), Stična (2 oddelka), Šentvid pri Stični (3 oddelki), Višnja Gora (2 oddelka) in vzgojno-varstvena družina na Krki.

Vrtec Ivančna Gorica je že »podedoval« odklonjenost otrok in jo ob zakonskem zniževanju normativa dovoljenega števila otrok v oddelkih in ukinitvi vzgojnovarstvene družine, še povečeval.

 • Širitev predšolske dejavnosti v Občini Ivančna Gorica:
 • 1.9.1998 širjenje dejavnosti v že obstoječih lokacijah (Vrtec Marjetica v Ivančni Gorici 1 oddelek in Vrtec Čebelica v Šentvidu pri Stični 1 oddelek) in odprtje nove lokacije/enote vrtca Vrtec Sonček Zagradec 1 oddelek. Vrtec ima skupno 14 oddelkov.
 • 1.9.1999 odprtje dodatnega oddelka v prostorih OŠ na Muljavi. Vrtec ima skupno 15 oddelkov.
 • 1.9.2006 odprtje nove lokacije/enote Pikapolonica v Ivančni Gorici – dodatna 2 oddelka. Vrtec ima skupno 17 oddelkov.
 • 1.9.2007 dodaten oddelek v vrtcu Pikapolonica v Ivančni Gorici. Vrtec ima skupno 18 oddelkov.
 • 1.9.2008 dodatna oddelka v vrtcu Pikapolonica v Ivančni Gorici. Vrtec ima skupno 19 oddelkov.
 • 1.9.2009 dodatna oddelka v stavbi OŠ Šentvid in dodaten oddelek na Muljavi. Vrtec ima skupno 22 oddelkov.
 • 1.1.2010 dodatni oddelki v novi stavbi Vrtca Marjetica v Ivančni Gorici. Vrtec ima skupno 28 oddelkov.
 • 1.9.2011 dodatna nova enota vrtca na Krki. Vrtec ima skupno 33 oddelkov.
 • 1.9.2012 dodaten oddelek v vrtcu Pikapolonica v Ivančni Gorici. Vrtec ima skupno 34 oddelkov.
 • 1.1.1014 odprtje razvojnega oddelka. Vrtec ima skupno 35 oddelkov.
 • 7.2.2014 odprtje nove stavbe ob obstoječem vrtcu v Višnji Gori – dva dodatna oddelka. Vrtec ima skupno 37 oddelkov.
 • 01.09.2014 odprtje dodatnega oddelka v večnamenskem prostoru v vrtcu Polžek v Višnji Gori. Vrtec ima skupno 38 oddelkov.
 • 01.09.2015 odprtje vrtca Sonček v Zagradcu. Žal se je istočasno ukinilo oddelek vrtca na Krki in na Muljavi. Vrtec ohrani 38 oddelkov.
 • 01.09.2017 ukinitev dislociranega oddelka Žabice pri knjižnici.
 • 01.09.2017 selitev RAZVOJNEGA ODDELKA v vrtec Polžek v Višnji Gori (iz stavbe CZBO v Šentvidu pri Stični).
 • 01.09.2017 – odprtje dveh oddelkov vrtca v prizidku stavbe OŠ v Višnji Gori.
 • 01.09.2020 – odprtje dodatnega oddelka v stanovanjski stavbi v Višnji Gori in umik enega oddelka vrtca iz OŠ Višnja Gora.
 • 01.09.2021- umik oddelka iz stavbe OŠ v Višnji Gori zaradi potreb šole po več prostora.

Na dan 01. 09. 2021 vrtec posluje z 38 oddelki (705 otrok v dnevnem programu) pod skrajšanim imenom Vrtec Ivančna Gorica in ima sedež na naslovu: cesta občine Hirschaid 6, Ivančna Gorica.

Dne  28. 02. 1997 je vpisan v sodni register na Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/28965/00, ter vpisan v razvid slovenskih vrtcev na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, pod št. 601-255/1997. Vpis v razvid je bil v celoti revidiran z dnem 18.12.2017.

Vrtec Ivančna Gorica izvaja dnevni program vzgoje in varstva, ki se odvija dopoldne in popoldne (10,5 ur poslovalnega časa/dan) in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok od 11. mesecev do vstopa otroka v osnovno šolo. Svoje strokovno delo opravljajo ustrezni strokovni kadri v skladu z načeli in vodili Kurikula za vrtce.

Vrtec izvaja tudi program z dodatno strokovno pomočjo za integrirane otroke s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ter prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami (razvojni oddelek). 

Dostopnost