SPREMEMBA VIŠINE PLAČILA VRTCA

Spoštovani starši!

Meseca februarja 2021 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih. Spremembe so veljavne od 01. 09. 2021 dalje.

Bistvena novost je sprememba pri priznavanju pravice do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega otroka, kar velja za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo.

Od 1. 9. 2021 dalje so starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni.
Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).
V skladu z 32. členom ZVrt-G in 10. členom ZUPJS je določeno splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca tako, da je:
– Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);
– Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);
– Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni).

Postopek priznavanja pravice do oprostitve plačila vrtca poteka na naslednji način:
– Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD  bo staršem posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bomo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ (MIZŠ).
– Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.
– Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo za znižano plačilo vrtca oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9. 2021.

Opozorjeni smo, da morajo starši vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa brezpogojno brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim izda odločbo. Niti vrtci niti MIZŠ, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačila staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD.

Vrtci bomo staršem račune za mesec september 2021 izstavili na podlagi podatkov o višini znižanega plačila vrtca, razvidnih iz aplikacije CEUVIZ (MIZŠ). Staršem, ki jim je priznana oprostitev plačila za drugega, tretjega in nadaljnjega otroka, bo vrtec v skladu z uveljavljeno prakso, izstavil račun v višini 0,00 eur.

Če bo iz aplikacije CEUVIZ  (MIZŠ) razvidno, da starši za september 2021 nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca, se jim izda račun v višini polne cene programa, v katerega je otrok vključen. Poračun bomo vrtci lahko izvedli, ko bo staršem izdana odločba CSD. Pri tem bo lahko šlo tudi za primere, ko so starši zamudili rok (avgust 2021) za oddajo vloge in bo v tem primeru šlo za posebno učinkovanje pravice do znižanega plačila, ki jo določa 22. člen ZVrt-F (Ur.l.RS, št. 55/17). Citirana določba zakona namreč omogoča, da vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno, po prejemu odločbe, izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe.

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj se obrnite na računovodstvo vrtca: Mojca Zupančič, telefonska številka 01 78 87 163.

Hvala za razumevanje in prijetne dni,

Branka Kovaček, ravnateljica

Dostopnost
Scroll to Top