POMOČ PRI PLAČILU NOVEMBERSKE POLOŽNICE – FUNDACIJA BOŠTJANA BANDLJA

RAZPIS FUNDACIJE BOŠTJANA BANDLJA ZA FINANCIRANJE OSKRBNINE ZA VRTEC

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev

Ta razpis objavlja Fundacija Boštjana Bandlja (v nadaljevanju: Fundacija) z namenom podelitve donacij za plačilo oskrbnine za vrtec za mesec november 2023.

Fundacija bo plačala oskrbnino do 10.000 otrokom, katerih starši se bodo prijavili na razpis in prejeli odobritev vloge.

Splošni pogoji za pridobitev donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec november 2023 so dostopni na povezavi www.fundacijabb.org/razpis. Splošni pogoji opredeljujejo postopek prijave, vsebino dogovora med Fundacijo in prejemnikom donacije in jih je prijavitelj na poziv Fundacije dolžan sprejeti.

2. Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko slovenski državljani, rojeni v letu 1990 ali kasneje in ki so starš(-i) otroka, ki je vključen in obiskuje vrtec v Sloveniji.

Za potrebe tega razpisa pojem »starš« vključuje tudi posvojitelja, rejnika in skrbnika (kot so definirani v Družinskem zakoniku). V nadaljevanju se vse navedene osebe iz tega odstavka pojmuje kot »prijavitelj«.

Fundacija bo v obravnavo vzela tiste prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda (tisti, ki prej odda pravilno in popolno prijavo ima prednost). Ko bo odobrenih 10.000 vlog, se nadaljnje pravilne in popolne prijave, ki so prispele v odprtem razpisnem roku, uvrstijo na rezervni seznam. Prispele prijave po izteku prijavnega roka se štejejo za prepozne.

V primeru, da prijavitelji, ki so med prvimi 10.000 prejeli potrditev vloge, ne bodo v roku sklenili pogodbe – t.j. sprejeli Splošnih pogojev razpisa in posredovali pooblastila, lahko fundacija naknadno odobri še dodatne vloge do skupnega števila 10.000 vlog. Tudi za naknadno odobrene vloge bo veljajo plačilo oskrbnine za november. V primeru, da bo prijavitelj z rezervnega seznama naknadno prejel odobritev vloge, bo o tem seznanjen po elektronski pošti. Fundacija se lahko odloči tudi, da donacije prijaviteljem, ki so bili uvrščeni na rezervni seznam, ne podeli. Odločitev o tem je izključno v rokah Fundacije.

3. Rok in postopek prijave

Prijavo je možno oddati izključno od 28. 9. od 8.30 do vključno 19. 10. 2023 do polnoči in na način, opisan v nadaljevanju

Postopek in pogoji prijave:

  • Pravilna in točna izpolnitev obrazca prijave na spletni strani. Prijavitelj v obrazcu navede: (i) ime in priimek starša, (ii) ime in priimek otroka, (iii) slovensko davčno številko in naslov starša, (iv) navedba vrtca, ki ga otrok obiskuje (tako, da izbere vrtec iz pred pripravljenega seznama vseh vrtcev), (v) elektronski naslov za obveščanje v zvezi z razpisom. Obrazcu pripne kopijo prve strani osebne izkaznice ali potnega lista starša (na kateri so vidni ime in priimek, državljanstvo ter datum rojstva).
  • Po oddani prijavi bo prijavitelj prejel elektronsko pošto z obvestilom o uspešno oddani vlogi. V elektronski pošti bo tudi povezava do oddane vloge, kjer bo razviden status prijave. Statusi prijav so sledeči: 1. oddana, 2. v čakanju na pregled, 3. odobrena, 4. zavrnjena, 5. na rezervnem seznamu. Prijavitelj z oddajo prijave na razpis izraža interes za pridobitev donacije – sklenitev pogodbe s Fundacijo o prejemu donacije za namen plačila zneska oskrbnine vrtca za mesec november 2023. Pogodba šteje za sklenjeno po sprejemu Splošnih pogojev razpisa ob prejemu sporočila o odobritvi prijave.
  • Skupaj s sporočilom o odobritvi prijave in povabilom k sprejemu Splošnih pogojev (sklenitvi pogodbe o donaciji) bo prijavitelj pozvan k podaji pooblastila Fundaciji za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec november 2023 za njegovega otroka od vrtca. Na pooblastilu bo navedel ime in priimek starša, naslov starša, ime in priimek otroka ter naziv vrtca. Pooblastilo izpolni, natisne in skenirano ali v obliki berljive fotografije vrne na elektronski naslov Fundacije. Fundacija se s pooblastilom izkaže vrtcu in od njega pridobi podatek o točnem znesku oskrbnine za mesec november 2023.
  • Prijavitelj je seznanjen, da Fundacija obdeluje njegove osebne podatke in podatke njegovega otroka, za namen sklenitve in izpolnitve pogodbe o donaciji ter za namen izpolnjevanja zakonskih določb (še posebej davčnih predpisov),več informacij o obdelavi osebnih podatkov je dostopnih v Politiki zasebnosti Fundacije.
  • V primeru napačno vnesenih podatkov (npr. napačno izbran vrtec) ali ne-podaje Pooblastila za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec november 2023 s strani vrtca, se izplačilo ne bo izvedlo, četudi bo vloga odobrena in pogodba s sprejemom Splošnih pogojev o donaciji sklenjena, saj takšne pogodbe po Splošnih pogojih tega razpisa ni mogoče izvršiti. Točni podatki in Pooblastilo Fundaciji so pogoj za veljavno sklenitev pogodbe. Če se podatki pokažejo za napačne ali prijavitelj ne da Pooblastila za pridobitev točnih podatkov o oskrbnini za mesec november 2023 od vrtca, je pogodba neveljavna in Fundacije ne zavezuje, prijavitelj pa iz nje ni pridobil nobenega upravičenja.
  • Če prijava ni odobrena, ker ni pravilna ali ni popolna, ker manjkajo podatki ali starš ne ustreza pogojem razpisa ali podatki na prijavi ali kopiji osebnega dokumenta niso berljivi, bo prijavitelj obveščen o tem brez možnosti dopolnitve ali popravka podatkov, prijavitelj pa bo lahko v odprtem roku oddal novo prijavo.
  • Fundacija lahko prijavo zavrne, če sumi, da posredovani podatki niso pravilni, oziroma lahko preveri verodostojnost podatkov.

Vsi prijavitelji, ki jim bo odobrena donacija, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti na posredovani e-naslov najkasneje do 25. 10. 2023 in povabljeni k sklenitvi pogodbe s sprejemom Splošnih pogojev ter k podaji Pooblastila za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec november 2023 od vrtca najkasneje do 25. 10. 2023.

4. Varstvo osebnih podatkov

Za zakonito izvedbo nameravane dobrodelne aktivnosti (t.j. donacije za plačila oskrbnine vrtca za mesec november 2023) Fundacija od prijaviteljev zbere osebne podatke, kot so navedeni v Splošnih pogojih, kjer so navedeni tudi nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji, ki takšno obdelavo osebnih podatkov dovoljujejo. Pri obdelavi osebnih podatkov sledi zahtevam prepisov, Uredbi EU 2016/679, ZVOP-2 in internemu Pravilniku o obdelavi osebnih podatkov v Fundaciji. Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani Fundacije so na voljo v Politiki zasebnosti, na povezavi www.fundacijabb.org/razpis.

5. Plačilo oskrbnine in davki

Donacije, izplačane na podlagi tega razpisa, so v skladu z 20.členom ZDoh-2 oproščene plačila dohodnine. Fundacija pa bo v skladu z zakonom o izplačilih poročala na FURS.

Če bi prejeta donacija lahko vplivala na pravico do posameznikovega prejemanja socialnih transferjev (višji dohodki), fundacija ne odgovarja in v zvezi s tem prijaviteljem ne nudi nobenega svetovanja.

Plačan bo znesek oskrbnine za mesec november 2023 (plačilo v decembru 2023), in sicer v višini oskrbnine, kot je obračunana staršem (z že upoštevano subvencijo, ki jo prejema). Pri donaciji se upošteva samo strošek oskrbnine in ne morebitni drugi stroški (npr. udeležba na taboru, tečaji in interesne dejavnosti ipd.).

Vsa plačila bodo izvedena izključno na bančni račun vrtca, ki ga obiskuje otrok, in ne na bančni račun staršev.

Če ima prijavitelj urejeno plačilo oskrbnine vrtca preko trajnika mora za konkretni mesec, ko bo Fundacija predvidevala plačilo oskrbnino vrtca, sam urediti neplačilo vrtca za tisti konkretni mesec.

Fundacija Boštjana Bandlja
Nina Bandelj, predsednica
Dostopnost