Financiranje

Plačilo in financiranje vrtca

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz občinskih proračunov, plačil staršev in drugih virov. Starši prispevajo k ceni programa glede na svoj gmotni položaj, preostali del sredstev za program pa plača vrtcu občina.

Ceno programa predlaga vrtec, sprejema jo Občinski svet. Občina ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o financiranju. Vrtec občini ustanoviteljici mesečno izdaja zahtevke za poplačilo stroškov. Občina poleg doplačil k ceni programa zagotavlja še sredstva za investicije v nepremičnine, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Občina sofinancira ceno programa staršem s stalnim prebivališčem na njenem območju in staršem tujcem z začasnim prebivališčem, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Cena programa zajema stroške vzgoje, varstva in prehrane.

Višina plačila staršev za vrtec določi pristojni center za socialno delo (CSD). Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka. 0 % plačila, ki jim je določen z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca s posebnim sklepom.

Cene programov javnih in tudi zasebnih vrtcev po Sloveniji se zelo razlikujejo. Odvisne so od velikosti zavoda, števila oddelkov in zvrsti oddelkov (heterogeni, homogeni in kombinirani), števila vključenih otrok v vrtec, števila posameznih enot, števila sistemiziranih delovnih mest (ki morajo biti skladna z Uredbo o normativih in kadrovskih pogojih), strokovne izobrazbe, nazivov strokovnih delavcev, itd. Cene programov iz navedenih razlogov nikakor niso vsesplošno primerljive med seboj.

Vrtec izračuna ceno programa vrtca, na katerega da soglasje ustanovitelj. Cena programa vrtca je izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19).

Cene programov v našem zavodu so bile predlagane iz strani vrtca in potrjene s strani ustanovitelja (Občinski svet Občine Ivančna Gorica) z dnem 01. 03. 2023:

  • I. starostno obdobje (1-3 letni) 649,30 EUR
  • II. starostno obdobje (3-6 letni) 483,65 EUR
  • Otroci s posebnimi potrebami v RAZVOJNEM ODDELKU 1.156,90 EUR

Vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica je poslovanje v letu 2023 zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom.

Vrtec mesečno izstavi račun staršem, lokalni skupnosti in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje za otroke, ki imajo dodatno subvencijo pri plačilu vrtca.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok (100%).

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Koliko plačajo starši v Vrtcu Ivančna Gorica?

Občina Ivančna Gorica je sprejela SKLEP, kjer staršem omogoča dodatno subvencijo vrtca v primeru daljše otrokove bolezni.

 

Razred Odstotek plačila I. starostno obdobje
649,30 EUR
I. starostno obdobje
483,65 EUR
1. plačilni razred 0% - -
2. plačilni razred 10% 64,93 48,37
3. plačilni razred 20% 129,86 96,73
4. plačilni razred 30% 194,79 145,10
5. plačilni razred 35% 227,26 169,28
6. plačilni razred 43% 279,20 207,97
7. plačilni razred 53% 344,13 256,33
8. plačilni razred 66% 428,54 319,21
9. plačilni razred 77% 499,98 372,41
Dostopnost