Dnevni program

Dnevni program vzgoje in varstva

1. Oddelka v starosti otrok od 1. do 3. leta

Gre za občutljivo in intenzivno obdobje z vidika telesnega in psihičnega razvoja, obdobje integracij in psihičnih funkcij. V tem starostnem obdobju je otrokovo učenje in pridobivanje novih izkušenj vezano na zaznavanje in gibanje. Ob manipulacijah z različnimi predmeti in prvih simbolnih aktivnostih razvija otrok predpojmovne strukture, hitro pa se razvija tudi govorno. Na področju socialno emocionalnega razvoja prehaja otrok iz popolne odvisnosti do relativne neodvisnosti, oblikuje podobo o sebi.

2. Oddelek v starosti otrok od 3. leta do vstopa v šolo

To je obdobje kakovostne nove razvojne stopnje.
Posebej velja poudariti potrebo po sodelovanju z vrstniki, komunikaciji, močnem čustvenem doživljanju. Opazna je nova kvaliteta v mišljenju in socialnem spoznanju.

3. Prilagojeno izvajanje predšolskih programov z dodatno strokovno pomočjo

je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in imajo manj izrazite težave v razvoju. Program se izvaja za posamezne otroke, ki so usmerjeni na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Otrok s posebnimi potrebami je deležen dodatne strokovne pomoči (logoped, specialni pedagog), ki s pestrimi dejavnostmi, vsebinami in igro vzpodbuja otrokov razvoj na tistem področju, kjer se kažejo težave. Mobilni strokovni delavci oblikujejo individualiziran program za posameznega otroka, pri čemer upoštevajo mnenje in priporočila strokovnjakov, ki otroka obravnavajo v zdravstveni oziroma v svetovalni ustanovi. V oblikovanje individualiziranega programa so aktivno vključeni starši in strokovni delavci vrtca.

Strokovni delavci vrtca (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) in dodatni mobilni strokovni delavci, oblikujemo strokovne time, ki svetujejo pri izvajanju in vrednotenju individualiziranih programih posameznika. Tudi tu imajo poglavitno vlogo otrokovi starši. Otroci s posebnimi potrebami, starši in dodatni strokovni delavci so vključeni v vse dodatne, obogatitvene programe in druge dejavnosti v našem zavodu.

Dostopnost